Υποβολή Προτάσεων

Οδηγός Υποβολής Προτάσεων

Παρακαλούνται όσοι Σύνεδροι δεν έχουν αποστείλει τη πλήρη περίληψη της παρουσίασης τους να το πράξουν έως το Σάββατο 11/06/2016 ούτως ώστε να συμπεριληφθεί στο τόμο περιλήψεων του Συνεδρίου. Αποστολή στο information@hasiad.gr υπόψη Δρ. Γ.Φλώρου.

Υποβάλετε μια περίληψη

Υποβάλετε μια περίληψη, εφόσον επιθυμείτε να παρουσιάσετε μία πρωτότυπη εργασία σας (αποκλειστικά προφορικά), αφού επιλέξετε μία τουλάχιστον από τις θεματικές ενότητες του Συνεδρίου. 

Τιμητική Αναφορά

Η επιστημονική επιτροπή, αφού παρακολουθήσει τις παρουσιάσεις κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, θα παρουσιάσει τιμητική αναφορά στη συγγραφική ομάδα της καλύτερης παρουσίασης ανά ενότητα. 

Δημοσίευση

Η επιστημονική επιτροπή θα προσκαλέσει ορισμένους εκ των συγγραφέων να συνεισφέρουν πρωτότυπο κείμενο με βάση τη παρουσίαση τους προς δημοσίευση στο Επιστημονικό περιοδικό της Εταιρείας μας, του οποίου επίκειται η έκδοση.

Απαιτήσεις Εργασιών

Όλοι οι συμμετέχοντες στο Συνέδριο προσκαλούνται να υποβάλλουν περιλήψεις εφόσον επιθυμούν να παρουσιάσουν μία πρωτότυπη τους εργασία (αποκλειστικά προφορικά) αφού επιλέξουν μία τουλάχιστον από τις θεματικές του Συνεδρίου. Η επιστημονική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει το πώς η παρουσίαση μπορεί να ενταχθεί αρτιότερα στο πρόγραμμα του Συνεδρίου. Οι εργασίες θα πρέπει να είναι έως 300 λέξεις και θα πρέπει να ακολουθείται η εξής σειρά στη δομή του κειμένου:
  • Τίτλος παρουσίασης (έως είκοσι λέξεις σε κεφαλαία)
  • Ονόματα συγγραφέων (ολογράφως με όνομα πατρός π.χ Ιωάννης Δ. Παπαδόπουλος) με υπογραμμισμένο το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία εφόσον αυτός δεν είναι ο πρώτος συγγραφέας.
  • Επιστημονικός φορέας υπό την αιγίδα του οποίου πραγματοποιήθηκε η έρευνα.
  • Στοιχεία επικοινωνίας του συγγραφέα που υποβάλλει την έρευνα με απαραίτητη την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
  • Κείμενο [Εισαγωγή – Σκοπός και Μέθοδος-Αποτελέσματα- Συμπεράσματα]. Η γραμματοσειρά θα είναι arial 12 στιγμές με 1,5 διάστιχο.
  • Συμπεριλαμβάνονται έως δύο λέξεις- κλειδιά και τρεις βιβλιογραφικές αναφορές οι οποίες και δεν προσμετρώνται στο συνολικό αριθμό λέξεων.
  • Οι αναφορές θα ακολουθούν τη διεθνή σημειογραφία της συμβάσεως Vancouver.
  • Δεν ενθαρρύνουμε την υποβολή πρότασης παρουσίασης βιβλιογραφικής ανασκόπησης ή προσωπικών θέσεων, εκτός αν ο συγγραφέας έχει προσκληθεί επίσημα να υποβάλλει συναφή παρουσίαση.
  • Οι εργασίες υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου information@hasiad.gr, υπόψη Δρ.Γ.Φλώρου. Αφότου έχετε υποβάλλει τη περίληψη σας θα λάβετε επιβεβαίωση παραλαβής με email στη διεύθυνση του συγγραφέα υπεύθυνου για την αλληλογραφία.
  • Η αποστολή περίληψης συνεπάγεται και δέσμευση εκ της μεριάς του αποστολέα ως προς τη παρουσίαση της εργασίας κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου. Αδικαιολόγητη αδυναμία παρουσίασης κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου συνεπάγεται αποκλεισμό από μελλοντικά Συνέδρια της εταιρείας.
Η επιστημονική επιτροπή, αφού παρακολουθήσει τις παρουσιάσεις κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, θα παρουσιάσει τιμητική αναφορά στη συγγραφική ομάδα της καλύτερης παρουσίασης ανά ενότητα. Επίσης, θα προσκαλέσει ορισμένους εκ των συγγραφέων να συνεισφέρουν πρωτότυπο κείμενο με βάση τη παρουσίαση τους προς δημοσίευση στο Επιστημονικό περιοδικό της Εταιρείας μας, του οποίου επίκειται η έκδοση.

Υποβολή Εργασιών

Όλες οι εργασίες που θα υποβληθούν θα εξετάζονται και θα αξιολογούνται με βάση την πρωτοτυπία, την τεχνική αρτιότητα, το περιεχόμενο της έρευνας, την ορθότητα, τη συνάφεια προς το συνέδριο, και την αναγνωσιμότητα. Όλες οι εργασίες είναι ευπρόσδεκτες. Οι Υποψήφιοι συγγραφείς καλούνται να υποβάλουν τις εργασίες σε ηλεκτρονική μορφή (DOC ή PDF).