ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

25 Jun 2016
11:30 - 12:00
ΑΙΘΟΥΣΑ BELAYA - ELIFE KIDS - WORKSHOP

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ