Γκρίτζαλης Δημήτρης

Γκρίτζαλης Δημήτρης

Biography

Ο κ. Δημήτρης Γκρίτζαλης (Σπάρτη, 1959) είναι Καθηγητής Ασφάλειας στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες στο Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ε-πίσης, είναι Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα και Διευθυντής του Εργαστηρίου Ασφάλειας Πληροφοριών και Προστασίας Κρί-σιμων Υποδομών (INFOSEC Lab, www.infosec.aueb.gr).
Ο κ. Γκρίτζαλης είναι κάτοχος πτυχίου (Μαθηματικά) του Πανεπιστημίου Πατρών (1977), Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (M.Sc. Computer Science) από το City University of New York (1984) και Διδακτορικού Διπλώματος (Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων υψηλής τρωτότητας) από το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (1994).
Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν Open Source Intelligence (OSINT), προ-στασία κρίσιμων υποδομών, digital forensics, προστασία της ιδιωτικότητας στα κοινωνικά δί-κτυα, καθώς και προστασία των ατομικών δικαιωμάτων του πολίτη στον Κυβερνοχώρο.
Ο κ. Γκρίτζαλης υπηρέτησε ως μέλος της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, με κύρια αρμοδιότητα την διεύθυνση της διενέργειας ελέγχων ασφάλειας πληροφοριακών συ-στημάτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (1997-02). Επίσης, διατέλεσε Πρόεδρος του Δι-οικητικού Συμβουλίου της ΔΕΚΟ Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. (2010-11). Τέλος, διατέλεσε μέ-λος του Διοικητικού Συμβουλίου (1988-96) και Πρόεδρος (1996-98) της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής (ΕΠΥ), Πρόεδρος του Γνωμοδοτικού Τεχνικού Συμ-βουλίου του Υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (2003-04) και εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Eποπτική Αρχή (JSΒ) της EUROPOL (1999-01). Από το 2012 είναι εθνικός εμπειρογνώμονας (Permanent Stakeholders Group member) στον European Net-work and Information Security Agency (ENISA).
Την τελευταία 30ετία, ο κ. Γκρίτζαλης έχει διευθύνει ή συμμετάσχει σε περισσότερα από 120 έργα Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε θέματα ασφάλειας πληροφοριακών συστημά-των, ελέγχου και αξιολόγησης της ασφάλειας συστημάτων, επικοινωνιών και υποδομών κλπ. Τα έργα αυτά χρηματοδοτήθηκαν από διεθνείς και εθνικούς, δημόσιους και ιδιωτικούς οργα-νισμούς, όπως: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συμβούλιο της Ευρώπης, CEN, Υπ. Εθνικής Άμυνας, Υπ. Εξωτερικών, Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υπ. Εθνικής Οι-κονομίας, Υπ. Ανάπτυξης, Υπ. Υγείας, Υπ. Πολιτισμού, Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δε-δομένων, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Ανώτατο Συμβούλι-ο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕ-Α), Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ΟΤΕ, Νοσοκομεία και ΔΥΠΕ, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, HellasSAT, Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης, Επι-τροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), ΕΚΟ, ΕΔΟΕΑΠ, ΟΣΕ, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών, ΟΠΑΠ, Διεθνής Αερολιμήν Αθηνών, BΡ, INFOQUEST, VODAFO-NE, COSMOTELCO, ΟΑΣΑ, Αττικό Μετρό, Τράπεζα Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, ΔΕΠΑ κ.ά.
Το δημοσιευμένο ερευνητικό έργο του κ. Γκρίτζαλη περιλαμβάνει περισσότερες από 160 επι-στημονικές δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια, κεφάλαια σε βιβλία κλπ. Ελληνικοί και διεθνείς εκδοτικοί οίκοι έχουν δημοσιεύσει 10 μονογραφίες και βιβλία του, ορισμένα από τα οποία διανέμονται σε πλήθος ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ.

All session by Γκρίτζαλης Δημήτρης